ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Код

Номер

Община Пазарджик - пропуск - информация

 034

402234

Община Пазарджик -  факс

 034

442495

Община Пазарджик - информация след 17.30 ч.

 034

402359

Денонощен дежурен по "Об.СС",   GSM - 0889700987

 034

446057

Областен информационен център

 034

402327

Офис - Дежурни хигиенисти

 034

402235

Община Пазарджик

Email: secretary@pazardjik.bg

Община Пазарджик - Сигнали и жалби

034 

969696 

Община Пазарджик - Сигнали Viber

0886900636 

 

Община Пазарджик - Сигнали

E-mail: signalipz@gmail.com

Код за автоматично избиране на вътрешните номера

034

402

Код за избиране на директните номера

034

 

 

I ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

Код

Номер

 

Председател - Хари Харалампиев

034

402208

Началник отдел  - Дона Терзийска

034

40226

Главен специалист - Райна Симеонова

034

402248

Главен специалист - Веселина Георгиева

034

402261

Технически сътрудник - Атанаска  Семерджиева

034

402328

Технически сътрудник - Иванка Гайдева

034

402351

II ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК

Обществен посредник - Георги Шопов

034

402319

Старши специалист - Пенка Василева

034

402231

Младши специалист - Стоян Георгиев

034

402317

III ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Кмет на Общината  -  Тодор Попов

034

445501

Заместник кмет  - Петър Петров

034

402320

Секретар на Общината - Румен Кожухаров

034

402307

ДИРЕКЦИЯ " КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА И  АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Директор - Ива Дерменджийска - Забуртова

034

402350 

Главен експерт - Иван Александров

034

402214 

Младши експерт - Ваня Дюлгерова

034

402277 

Главен специалист  - Милка Серева

034

445501 

Главен специалист  - Албена  Айналиева

034

402260 

Главен специалист – Стефан Плашимечков

034

402214 

Деловодство - Диана Йорданова, Е. Арабаджийска

034

402324 

Главен специалист -  Иванка Гюрджийска

034

402324 

Социален работник - Божурка Гъркова

034

402290  

Главен  специалист – Мария Найденова

034

402280  

"Архитектура"  - Надежда Стоицева

034

402354 

"Синя зона" - Ангелина Бухчева

034

402355 

"Наказателни постановления" - Стефка Шопова

034

402315 

Изпълнител касиер  - Катя Цонкова, М. Лазарова

034

402339 

Оператор копирна техника - Русанка Стойнова

034

402288 

АРХИВ - 2 етаж  - Гл. специалист -  Венка Панчева

034

402250 

ОТДЕЛ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”

Вътрешни одитори- А. Телбизова, А. Бостанджийска

034

402271

ДИРЕКЦИЯ " ПРАВНО  ОБСЛУЖВАНЕ" 

Директор - Петя Кирова

034

402244

Главен юрисконсулт  - Пламенка Виячева 034402222

034

402200

Старши юрисконсулт - Анна Николова

034

402209

Юрисконсулти -  Северина Грозданова , П. Павлова

034

402200

Главен експерт - Надя Копанова   

034

402257

Главен експерт - Костадин Малинин

034

402209

Главен специалист -  Екатерина Попова

034

402257

Главен специалист - Стоян Атанасов

034

402249

Главен специалист „ОМП“– Ангел Додников

034

402284

Старши специалист – Богалина Караджова

034

402243

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" 

Началник отдел

034

402218

Главен експерт - Соня Тенкова 

034

402258

Юрисконсулт -  Мария Ангелиева

034

402258

ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ" 

Директор - Георги Гайдаров

034

402220

Началник отдел - Даниела Щерева

034

402223

Финансов контрольор - Георги Пейчев

034

402254

Главен специалист -  Елисавета Аргирова

034

402343

Старши счетоводител - Стоянка Илиева

034

402343

Счетоводител – Атанаска Зоина

034

402237

Старши счетоводител - Илиана Ташева

034

402217 

Главен специалист – Гергана Чушкова; П. Стоева

034

402217 

Счетоводител - Атанаска Кръстева

034

402287 

Главен специалист – Ивалина Вълчева

034

402270 

Главни специалисти   - В. Минова, Емилия Шопова

034

402207 

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

Началник отдел - Теменушка Иванова

034

402296 

Главен експерт  -  д-р Илия Томов

034

402242 

Главен специалист - Марин Янков

034

402242

Главен експерт - Н. Велкушанова, Лилия Петрова

034

402357 

Главен експерт -  Петринка Ангелова

034

402286 

Главен експерт  - Надежда Дончева

034

402266 

Главен експерт - Ваня Вълкова

034

402262 

Младши експерт - Веселина Димитрова

034

402206 

Главен специалист - Венцислава Стоилова

034

402206 

ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

Началник отдел - Минко Минков

034

402369 

Началник сектор

034

402363 

Юрисконсулт

034

402311 

Инспектори

034

402377 

Инспектори

034

402360 

Инспектори

034

402362 

Деловодство

034

402371 

Счетоводство - O884388444

034

402368 

Счетоводство

034

402361 

Гише 1,2 - Данъчни оценки

034

402370  

Гише 3,4 - Имотни декларации

034

402372 

Гише 7,8 - Обслужване на фирми

034

402373 

Гише 9,10 - Каса данъци

034

402374 

Гише 11,12 - Каса

034

402375 

Гише 13,14 - Каса

034

402376 

Гише  автомобили

 034

402364 

Гише   патенти

 034

402378 

Архив

 034

402365 

Главен специалист

 034

402379 

ДИРЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО  УСТРОЙСТВО"

Главен архитект на Общината - арх. Румен Стефанов

034

402236 

ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ"

Началник отдел 

034

402322 

Главен експерт - л. арх. Николина Бизюрева

034

402347 

Главен специалист – Татяна Илиева

034

402305 

Главен специалист - Китка Пириндева

034

402215 

Главен специалист - Пенка  Панова

034

402337 

ОТДЕЛ "СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ"

Началник отдел

034

402299 

Главен експерт - инж. Любка Гайтанджиева

034

402340 

Главен специалист - Венета Иванова

034

402275 

Главен експерт - Гайтана Димитрова

034

402275 

Главен специалист - Ангелина Ангелова

034

402275 

ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ" 

Началник отдел - инж. Виргиния Вълкова

034

402245 

Главен експерт - арх. Катя Мурджева

034

402265 

Главен експерт - инж. Анна  Милошева

034

402216 

Главен специалист - Николина Михова

034

402305

Главен специалист - Магдалена Гьорева

034

402326 

Старши специалист – Боряна Исова

034

402326 

Главен експерт -  Елисавета Таслакова

034

402285 

Главен специалист - Димка Чалъкова

034

402304 

Младши специалист - Дафинка Божуркина

034

402304 

Главен специалист  - Елица Мусева

034

402278 

Старши спец.- Д. Шалдъров; Д. Костадинова

034

402318 

ДИРЕКЦИЯ  "СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ И ОКОЛНА СРЕДА"

Директор - инж. Славка Стойчева

034

402205 

Главен експерт - инж. Георги  Дундаров

034

402300 

Главен експерт - инж. Емилия  Делирадева

034

402300 

Гл.експ. инвест. контрол - инж. Ивайло Шанов

034

402283 

Главен специалист - Христо Опанов

034

402283 

Главен специалист „СТОС“ – инж. Илиана Пашова

034

402240 

Главен специалист  - инж. Здравка Анчева

034

402213 

Главен експерт еколог  - Иван Сотиров

034

402213 

Главен експерт еколог - Гергана Златанова

034

402230 

Главен специалист - инж. Мария Илиева

034

402253 

Главен специалист - Николина Величкова

034

402253 

ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА"

Директор - Гергана Табакова

034

402203 

Главен експерт - Сергей Шербетов

034

402273 

Главен специалист – Марияна Влахова

034

402246 

Главен експерт икономист -  Иванка Панкева

034

402314 

Секретар "МКБППМН"  - Бисерка Трайкова

034

448557 

Главен специалист – Зорница Филипова

034

402313 

Счетоводител - Диана Георгиева

034

402349

Главен специалист - Татяна Желева

034

402263 

Главен специалист "ОСНВ" – Таня Георгиева

034

402202 

Главен специалист  - Теодора Коева

034

402353  

Главен специалист - Адриана Терзиева

034

402358 

ОТДЕЛ "СПОРТ, ИНОВАЦИИ И МЛАДЕЖ"

Началник отдел - Надя Фърцова

034

402301 

Главен  експерт - Александра Александрова

034

402251 

Главен специалист – Милен Торбев

034

402342 

Главен специалист – Глория Начева, Мария Иванова

034

402342 

ДИРЕКЦИЯ  "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Директор - Димитрия Церова

034

402303 

Главен специалист - Джинка Анова

034

402232 

Главен специалист - Мила Личева

034

402201 

Главни специалисти - Ирина Шанова; С. Нанкинова

034

402352 

Главен специалист

034

402243 

Старши счетоводител – Стефка Иванова

034

402212 

Секретар "МКБТХ" - Таня Гюнова

034

402241 

Счетоводители – Ефтимия Стефанова, Деси Спасова

034

402309 

Човешки ресурси - касиер - Димана Василева

034

402309 

Началник екип "ОЕПГ" - Светлана Стаменова

034

402356 

"ОЕПГ" - Маргарита Ангелова, Виолетка Янева

034

402306 

Социални дейности – Атанаска  Демирлиева

034

402298 

Социални дейности - Стефка Кадийска

034

402298 

Социални дейности – Гергана Консулова

034

402259 

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА КМЕТСТВАТА В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

Кметство

Седалище, адрес,

пощенски код

Телефон за връзка

Електронен адрес

Кмет

Алеко

Константиново

Алеко Константиново

ул.Тракия № 47

ПК 4411

035272221

km.aleko@abv.bg

Васил Методиев

Априлци

с.Априлци, ул.”Първа” № 19,

ПК 4445

0885 89 83 25

kmetstvo_apriltsi@abv.bg

Марин Манолов

Братаница

с.Братаница, ул.”Първа”№38,

ПК 4412

0885 89 83 26,

035251/222

km.bratanica@abv.bg

Георги Спасов

Величково

с.Величково, ул. “Пета” № 8,

ПК 4413

03519/22-26; 03519/22-63;

0885 89 83 20;

0884 33 07 03 /Кмет/;

kmetstvo_velichkovo58@abv.bg

Петър Гуглев

Гелеменово

с.Гелеменово, ул."Първа" №5,

ПК 4444

0885 89 83 22

kmetstvo_gelemenovo1@abv.bg

Светлана Андреева

Главиница

с.Главиница, ул.”Втора”№35,

ПК 4409

034/ 449 001;

034/ 449 002

glavinitsa_pz@abv.bg

Емануил Христев

Говедаре

с.Говедаре, ул.Първа №2,

ПК 4453

0885 89 83 23

govedate1@abv.bg

Йордан Бакърджиев

Дебращица

с.Дебращица,

ПК 4414

035162047; 0884330707

0885 89 83 24

kmetstvo_debrashtica@abv.bg

Латинка Вълчева

Добровница

с. Добровница, ул. 13-та №3 ,

ПК  4405

035 254 222; 0885 59 96 39

kmetstvo_dobrovnica@abv.bg

Гурко Митев

Драгор

с. Драгор, ул. "Първа" 22

ПК 4406

0884 33 07 09

kmetstvo_dragor@abv.bg

Георги Цонев

Звъничево

с.Звъничево, ул."Тринадесета" №19,

ПК   4415

03521 2222; 0885 59 96 41

km_zvanichevo@abv.bg 

Иван Янкулов

Ивайло

с.Ивайло, ул. "Десета" №34,

ПК 4407

034 486 113; 034 486 121

0884 33 07 11;

kmetstvo_ivaylo@abv.bg ;

sekretar_ivaylo@abv.bg

Снежана Янкова- Шекерова

Крали Марко

с.Крали Марко, ул."Първа" № 20,

ПК 2455

0885 59 96 34

k_m.kr.marko@abv.bg

кметски наместник

Мария Апостолова

Ляхово

С. Лахово, Централа част 

ПК 4416

0884 33 07 13

km.lyahovo@abv.bg

Димитър Димитров

Мало  Конаре

с.Мало Конаре, ул." Шеста " №1А,

ПК 4450

03513 22 30; 0884 33 07 14

kmetstvo_malokonare@abv.bg

Димчо Караиванов.

Мирянци

с. Мирянци, ул.Първа “ № 39,

ПК 4443

0885 99 96 37

kmetstvo_mirqnci@abv.bg

Христо Христов

Мокрище

с.Мокрище, ул. "Пета" № 11,

ПК 4408

03529/21 80; 0885 59 96 38

kmetstvo_mokrishte@abv.bg

Лиляна Хаджиева

Овцеполци

с. Овчеполци, ул. "Първа" 46

0885 59 96 43

kmetstvo_ovchepoltsi@abv.bg

Костадин Карабончев

Огняново

с. Огняново,

ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ №13

П.К. 4417

03511/ 22-24; 0885 59 96 48

ogkmet@abv.bg

Митко Хайдуков

Паталеница

с.Паталеница, ул. “Петнадесета” № 23,

ПК 4418

0885 59 96 47

kmetstvo_patalenitsa@abv.bg

Ангел Налбатски

Пищигово

с.Пищигово, ул. "Четвърта" № 3,

ПК 44 51

03514 26 92; 0885 89 83 16

kmetstvo_pistigovo@abv.bg

Жоро Панчев

Росен

с..Росен ,

ул.“Шеста“ № 17 ,

ПК 4421

0888 33 37 21 - кмет

0885 89 83 15 - кметство

kmetstvo_rosen@abv.bg

Васил Рангелов

Сарая

с.Сарая, ул."Тридесета" № 38,

ПК 4447

0884 33 07 22; 0885 89 83 17

kmetstvo_saraq@abv.bg

Николай Минчев

Сбор

с.Сбор, ул. „Първа“ №2,

ПК 4449

035256-221; 0884 33 07 23

0885 59 96 46

kmetstvo_sbor@abv.bg

Кметски наместник:

Стефан Димитров

Синитово

с.Синитово, ул.32-ра №3,

ПК 4442

0885 59 96 44

03523/2221

kmetstvo.sinitovo@abv.bg

Борислав Алексиев

Тополи дол

с.Тополи дол, ул.”Първа” № 11,

ПК 4454

0885 59 96 45

kmetstvo_topolidol@abv.bg

кметски наместник

Петкана Бекярова

Хаджиево

с.Хаджиево, ул.Първа № 31

ПК 4441

0885 89 83 19

daniela_be@abv.bg

Андон Андонов

Цар Асен

с.Цар Асен, ул. Първа 33,

ПК  4422

035-258221; 0885 89 83 14

tsar.asen@abv.bg

кметски наместник

Георги Спасов

Црънча

с. Црънча, ул.”Първа” №28,

ПК 4419

03516 20 23; 0885 89 83 11

kmetacr@abv.bg

Ангел Руков

Черногорово

с.Черногорово, ул."Първа" № 3

ПК 4455

0885 89 83 18

kmetstvo_chernogorovo@abv.bg

Димитър Вринчев

Юнаците

с.Юнаците, ул.Първа № 41А,

ПК4420

03519 / 22-36; 03519/ 22-86

kmetsvounatzite@abv.bg

Стоян Кузев

 

Code

Number

Pazardzhik Municipality - pass - information

 034

402234

Pazardzhik Municipality - fax

 034

442495

Pazardzhik Municipality - information after 5:30 p.m.

  034

402359

Round-the-clock duty for "Ob. SS", GSM - 0889700987

 034

446057

Regional information center

 034

402327

Office - Hygienists on duty

 034

402235

Pazardjik Municipality - Email: secretary@pazardjik.bg

 

Pazardzhik Municipality - Signals and complaints

034 

969696 

Pazardzhik Municipality - Viber Signals

0886900636 

 

Pazardzhik Municipality - Signals E-mail: signalipz@gmail.com

 

Code for automatic dialing of extension numbers

034402

Code for dialing direct numbers

 

034

 

I MUNICIPALITY

 

Code

Number

Chairman - Hari Haralampiev

034

402208

Head of Department - Donna Terziyska

034

40226

Chief specialist - Raina Simeonova

034

402248

Chief specialist - Veselina Georgieva

034

402261

Technical assistant - Atanaska Semerdzhieva

034

402328

Technical assistant - Ivanka Gaideva

034

402351

II PUBLIC MEDIATOR

 

 

Public mediator - Georgi Shopov

034

402319

Senior specialist - Penka Vasileva

034

402231

Junior specialist - Stoyan Georgiev

034

402317

III MUNICIPAL ADMINISTRATION

 

 

Mayor of the Municipality - Todor Popov

034

445501

Deputy Mayor - Petar Petrov

034

402320

Secretary of the Municipality - Rumen Kozhuharov

034

402307

DIRECTORATE " OFFICE OF THE MAYOR AND ADMINISTRATIVE SERVICE"

Director - Iva Dermendzhiyska - Zaburtova

034

402350 

Chief expert - Ivan Alexandrov

034

402214 

Junior expert - Vanya Dulgerova

034

402277 

Chief specialist - Milka Sereva

034

445501 

Chief specialist - Albena Ainalieva

034

402260 

Chief specialist – Stefan Plashimechkov

034

402214 

Clerkship - Diana Yordanova, E. Arabadzhiyska

034

402324 

Chief specialist - Ivanka Gyurdzhiyska

034

402324 

Social worker - Bojurka Gharkova

034

402290  

Chief specialist – Maria Naydenova

034

402280  

"Architecture" - Nadezhda Stoitseva

034

402354 

"Blue Zone" - Angelina Bukhcheva

034

402355 

"Penal decrees" - Stefka Shopova

034

402315 

Acting cashier - Katya Tsonkova, M. Lazarova

034

402339 

Copier operator - Rusanka Stoynova

034

402288 

ARCHIVE - 2nd floor - Ch. specialist - Venka Pancheva

034

402250 

INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

Internal auditors - A. Telbizova, A. Bostandjiyska

034

402271

"LEGAL SERVICE" DIRECTORATE

Director - Petya Kirova

034

402244

Chief Legal Counsel - Plamenka Viacheva 034402222

034

402200

Senior legal advisor - Anna Nikolova

034

402209

Legal consultants - Severina Grozdanova, P. Pavlova

034

402200

Chief expert - Nadia Kopanova

034

402257

Chief expert - Kostadin Malinin

034

402209

Chief specialist - Ekaterina Popova

034

402257

Chief specialist - Stoyan Atanasov

034

402249

Chief specialist "OMP" - Angel Dodnikov

034

402284

Senior specialist – Bogalina Karadjova

034

402243

PUBLIC PROCUREMENT DEPARTMENT

Head of department

034

402218

Chief expert - Sonia Tenkova

034

402258

Legal consultant - Maria Angelieva

034

402258

"BUDGET AND MUNICIPAL PROPERTY" DIRECTORATE

Director - Georgi Gaidarov

034

402220

Head of department - Daniela Shtereva

034

402223

Financial controller - Georgi Peychev

034

402254

Chief specialist - Elisaveta Argirova

034

402343

Senior accountant - Stoyanka Ilieva

034

402343

Accountant – Atanaska Zoina

034

402237

Senior accountant - Iliana Tasheva

034

402217 

Chief specialist – Gergana Chushkova; P. Stoeva

034

402217 

Accountant - Atanaska Krasteva

034

402287 

Chief specialist – Ivalina Valcheva

034

402270 

Chief specialists - V. Minova, Emilia Shopova

034

402207 

DEPARTMENT "MANAGEMENT OF MUNICIPAL PROPERTY"

Head of department - Temenushka Ivanova

034

402296 

Chief expert - Dr. Iliya Tomov

034

402242 

Chief specialist - Marin Yankov

034

402242

Chief expert - N. Velkushanova, Lilia Petrova

034

402357 

Chief expert - Petrinka Angelova

034

402286 

Chief expert - Nadezhda Doncheva

034

402266 

Chief expert - Vanya Valkova

034

402262 

Junior expert - Veselina Dimitrova

034

402206 

Chief specialist - Ventsislava Stoilova

034

402206 

LOCAL TAXES AND FEES DEPARTMENT"

Head of department - Minko Minkov

034

402369 

Head of sector

034

402363 

Legal counsel

034

402311 

Inspectors

034

402377 

Inspectors

034

402360 

Inspectors

034

402362 

Clerkship

034

402371 

Accounting - O884388444

034

402368 

Accounting

034

402361 

Counter 1,2 - Tax assessments

034

402370  

Counter 3,4 - Property declarations

034

402372 

Counter 7,8 - Service of companies

034

402373 

Counter 9,10 - Tax office

034

402374 

Counter 11,12 - Cashier

034

 402375 

Counter 13,14 - Cashier

034

402376 

Car counter

 034

402364 

Patent Office

 034

402378 

Archive

 034

402365 

Chief Specialist

 034

402379 

DIRECTORATE "ARCHITECTURE AND TERRITORIAL DEVELOPMENT"

Chief Architect of the Municipality - arch. Rumen Stefanov

034

402236 

"ARCHITECTURE AND INVESTMENT DESIGN" DEPARTMENT

 

 

Head of department

034

402322 

Chief expert - l. arch. Nikolina Bizyureva

034

402347 

Chief specialist - Tatyana Ilieva

034

402305 

Chief specialist - Kitka Pirindeva

034

402215 

Chief specialist - Penka Panova

034

402337 

"CONSTRUCTION CONTROL" DEPARTMENT

Head of department

034

402299 

Chief expert - engineer Lyubka Gaitanjieva

034

402340 

Chief specialist - Veneta Ivanova

034

402275 

Chief expert - Gaitana Dimitrova

034

402275 

Chief specialist - Angelina Angelova

034

402275 

"CADASTRE, REGULATION AND VERTICAL PLANNING" DEPARTMENT

Head of Department - Eng. Virginia Valkova

034

402245 

Chief expert - arch. Katya Murdjeva

034

402265 

Chief expert - Eng. Anna Milosheva

034

402216 

Chief specialist - Nikolina Mihova

034

402305

Chief specialist - Magdalena Gyoreva

034

402326 

Senior specialist – Boryana Isova

034

402326 

Chief expert - Elisaveta Taslakova

034

402285 

Chief specialist - Dimka Chalakova

034

402304 

Junior specialist - Dafinka Bojurkina

034

402304 

Chief specialist - Elitsa Museva

034

402278 

Senior specialist - D. Shalderov; D. Kostadinova

034

402318 

DIRECTORATE "CONSTRUCTION, TRANSPORT AND ENVIRONMENT"

Director - Eng. Slavka Stoycheva

034

402205 

Chief expert - Eng. Georgi Dundarov

034

402300 

Chief expert - Eng. Emilia Deliradeva

034

402300 

General exp. invest. control - engineer Ivaylo Shanov

034

402283 

Chief specialist - Hristo Opanov

034

402283 

Chief specialist "STOS" - Eng. Iliana Pashova

034

402240 

Chief specialist - Eng. Zdravka Ancheva

034

402213 

Chief expert ecologist - Ivan Sotirov

034

402213 

Chief expert ecologist - Gergana Zlatanova

034

402230 

Chief specialist - Eng. Maria Ilieva

034

402253 

Chief specialist - Nikolina Velichkova

034

402253 

EDUCATION AND CULTURE DIRECTORATE

 

 

 

Director - Gergana Tabakova

034

402203 

Chief expert - Sergey Sherbetov

034

402273 

Chief specialist – Marijana Vlahova

034

402246 

Chief expert economist - Ivanka Pankeva

034

402314 

Secretary "MKBPPMN" - Biserka Traikova

      034

448557 

Chief specialist - Zornitsa Filipova

034

402313 

Accountant - Diana Georgieva

034

402349

 

Chief specialist - Tatyana Zheleva

034

402263 

Chief specialist "OSNV" - Tanya Georgieva

034

402202 

Chief specialist - Teodora Koeva

034

402353  

Chief specialist - Adriana Terzieva

034

402358 

DEPARTMENT "SPORTS, INNOVATIONS AND YOUTH"

Head of Department - Nadia Furtsova

034

402301 

Chief expert - Alexandra Alexandrova

034

402251 

Chief specialist - Milen Torbev

034

402342 

Chief specialist – Gloria Nacheva, Maria Iva

034

402342 

Chairman - Hari Haralampiev

Head of Department - Donna Terziyska

034

402303 

Chief specialist - Raina Simeonova

034

402232 

Chief specialist - Veselina Georgieva

034

402201 

Technical assistant - Atanaska Semerdzhieva

034

402352 

Technical assistant - Ivanka Gaideva

034

402243 

II PUBLIC MEDIATOR

034

402212 

Public mediator - Georgi Shopov

034

402241 

Senior specialist - Penka Vasileva

034

402309 

Junior specialist - Stoyan Georgiev

034

402309 

III MUNICIPAL ADMINISTRATION

034

402356 

Mayor of the Municipality - Todor Popov

034

402306 

Deputy Mayor - Petar Petrov

034

402298 

Secretary of the Municipality - Rumen Kozhuharov

034

402298 

DIRECTORATE " OFFICE OF THE MAYOR AND ADMINISTRATIVE SERVICE"

034

402259 

 

City Hall

Address,

postal code

Contact telephone

Email address

Mayor

Aleko Konstantinovo

Aleko Konstantinovo

47 Trakia St.

PC 4411

035272221

km.aleko@abv.bg

Vasil Metodiev

Apriltsi

Apriltsi, "Parva" street No. 19, PC 4445

0885 89 83 25

kmetstvo_apriltsi@abv.bg

Marin Manolov

Bratanitsa

Bratanitsa, street "Parva" No. 38, PC 4412

0885 89 83 26, 035251/222

km.bratanica@abv.bg

Georgi Spasov

Velichkovo

Velichkovo, "Peta" street No. 8, PC 4413

03519/22-26; 03519/22-63;

0885 89 83 20;0884 33 07 03

kmetstvo_velichkovo58@abv.bg

Peter Guglev

Gelemenovo

Gelemenovo, "Parva" street No. 5, PC 4444

0885 89 83 22

kmetstvo_gelemenovo1@abv.bg

Svetlana Andreeva

Glavinitsa

Glavinitsa, 35 Vtora Street,

PC 4409

034/ 449 001; 034/ 449 002

glavinitsa_pz@abv.bg

Emmanuel Hristev

Govedare

Govedare, Str. Parva №2,

PC 4453

0885 89 83 23

govedate1@abv.bg

Yordan Bakardjiev

Debrashtitsa,

Debrashtitsa, PC 4414

035162047; 0884330707

0885 89 83 24

kmetstvo_debrashtica@abv.bg

Latinka Valcheva

Dobrovnitsa

Dobrovnitsa, 13th St. No. 3,

PC 4405

035 254 222; 0885 59 96 39

kmetstvo_dobrovnica@abv.bg

Gurko Mitev

Dragor

Dragor, 22 "Parva" street

PC 4406

0884 33 07 09

kmetstvo_dragor@abv.bg

Georgi Tsonev

Zvanichevo

Zvanichevo, 19 "Trinaststa" street,  PC 4415

03521 2222; 0885 59 96 41

km_zvanichevo@abv.bg 

Ivan Yankulov

Ivaylo

Ivaylo, 34 "Deseta" street,

PC 4407

034 486 113; 034 486 121

0884 33 07 11;

kmetstvo_ivaylo@abv.bg ;

sekretar_ivaylo@abv.bg

Snezhana Yankova-Shekerova

Krali Marko

Krali Marko, "Parva" street No. 20, PC 2455

0885 59 96 34

k_m.kr.marko@abv.bg

deputy mayor

Maria Apostolova

Lyahovo

Lyahovo, Central part

PC 4416

0884 33 07 13

km.lyahovo@abv.bg

Dimitar Dimitrov

Malo Konare

Malo Konare, "Sesta" street #1A, PK 4450

03513 22 30; 0884 33 07 14

kmetstvo_malokonare@abv.bg

Dimcho Karaivanov.

Miryantsi

Miryantsi, Parva St. No. 39,

PC 4443

0885 99 96 37

kmetstvo_mirqnci@abv.bg

Hristo Hristov

Mokrishte

Mokrishte, "Peta" street No. 11, PC 4408

03529/21 80; 0885 59 96 38

kmetstvo_mokrishte@abv.bg

Liliana Hadjieva

Ovchepoltsi

Ovchepoltsi 46 "Parva" street

0885 59 96 43

kmetstvo_ovchepoltsi@abv.bg

Kostadin Karabonchev

Ognyanovo

Ognyanovo,

"St. St. Cyril and Methodius" #13, P.C 4417

03511/ 22-24; 0885 59 96 48

ogkmet@abv.bg

Mitko Haidukov

Patalenitsa

Patalenitsa village, "Fifteenth" street No. 23,

PC 4418

0885 59 96 47

kmetstvo_patalenitsa@abv.bg

Angel Nalbatski

Pishtigovo

Pishtigovo, "Chetvrta" street No. 3, PC 44 51

03514 26 92; 0885 89 83 16

kmetstvo_pistigovo@abv.bg

Zoro Panchev

Rosen

Rosen,

"Sixth" street No. 17,

PC 4421

0888 33 37 21; 0885 89 83 15

kmetstvo_rosen@abv.bg

Vasil Rangelov

Saraya

Sara, 38 "Trideseta" street,

PC 4447

0884 33 07 22; 0885 89 83 17

kmetstvo_saraq@abv.bg

Nikolay Minchev

Sbor

Sbor, "Parva" street #2,

PC 4449

035256-221; 0884 33 07 23

0885 59 96 46

kmetstvo_sbor@abv.bg

Deputy Mayor - Stefan Dimitrov

Sinitovo

Sinitovo, street 32-ra №3,

PC 4442

0885 59 96 44; 03523/2221

kmetstvo.sinitovo@abv.bg

Borislav Alexiev-

Topoli dol

Topoli dol, street "Parva" No. 11,  PC 4454

0885 59 96 45

kmetstvo_topolidol@abv.bg

Deputy Mayor - Petkana Bekyarova

Hadjievo

Hadjievo, 31 Parva St

PC 4441

0885 89 83 19

daniela_be@abv.bg

Andon Andonov

Tsar Asen

Tsar Asen, 33 Parva Street,

PC 4422

035-258221; 0885 89 83 14

tsar.asen@abv.bg

Deputy Mayor - Georgi Spasov

Tsrancha

Tsrancha, 28 "Parva" street,

PC 4419

03516 20 23; 0885 89 83 11

kmetacr@abv.bg

Angel Rukov

Chernogorovo

Chernogorovo, "Parva" street No. 3, PC 4455

0885 89 83 18

kmetstvo_chernogorovo@abv.bg

Dimitar Vrinchev

Yunatsite

Yunatsite, Parva St. No. 41A,

PC 4420

03519 / 22-36; 03519/ 22-86

kmetsvounatzite@abv.bg

Stoyan Kuzev

 

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

За да може да оставите коментар, трябва да се регистриран потребител на сайта. Може да направите това на страницата "ВХОД".