ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

Икономическата структура на предприятията в община Пазарджик е фрагментирана, но се открояват водещи отрасли по концентрация на брой фирми в тях. Основните отрасли в община Пазарджик по брой участници са търговията на дребно с 37% дял, услугите с 18%, търговията на едро с 10%, преработващата промишленост с 9% и ресторантьорството с неговите 6%.

Според размера на нетните приходи от продажби на предприятията по данни на НСИ на първо място е отрасълът на преработващата промишленост - 36% от приходите, следван от търговията и ремонт на автомобили - 31% от приходите, производство и разпределение на ел. и топлинна енергия и на газообразни горива – 9%, строителството - 6%, транспорт, складиране и пощи - 5%, селско, горско и рибно стопанство – 4%, хуманно здравеопазване и социална работа - 2% и др.

В Община Пазарджик към края на 2019 г. са регистрирани 5570 фирми. За последните седем години броят на тези нефинансови единици по сектори се е изменил, както следва:

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СЕКТОРИ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Общо (всички икономически дейности, с изключение на сектори: финансови и застрахователни дейности, държавно управление, 
д-сти на домакинства като работодатели и д-сти на екстериториални организации)

5 317

5 402

5 537

5 517

5 523

5 570

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

682

715

719

684

662

589

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

4

3

3

3

4

4

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

453

443

446

442

451

477

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

20

19

25

25

25

25

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

9

13

13

17

18

16

СТРОИТЕЛСТВО

204

216

215

213

187

205

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ

2 186

2 183

2 182

2 176

2 188

2 184

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

234

241

278

291

297

283

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

307

297

306

292

275

283

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

62

67

76

67

70

84

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

172

183

185

189

204

206

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

346

366

380

399

397

423

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

110

113

127

133

133

130

ОБРАЗОВАНИЕ

42

46

49

46

51

60

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

199

191

193

189

189

197

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

48

53

62

70

76

73

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

239

253

278

281

296

331

Източник: Национален статистически институт.

За периода 2014-2019 год. по данни на НСИ, общият брой предприятия от нефинансовия сектор за общината нараства едва забележимо, но ритмично и без колебания, или отклонения. В началото на периода са регистрирани 5 317 бр., а за 2019 год. – 5 570 бр., или бележи се ръст с 4,6%. за период от 6 години, което е увеличение на годишна база средно по 0,8%. Най-висок е делът на предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 39,21%. На второ място се нарежда сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ с 10,57%, следван от „Преработващата промишленост“- 8,56 % и сектор „Професионални дейности и научни изследвания“ – 7,59 %.

 

 

Първичен сектор

 

Селско стопанство

По данни на Областна Дирекция „Земеделие“ общата територия на обработваемата земя в община Пазарджик е 392 136 дка (34% от цялата обработваема земя в областта), тази на използваната земеделска площ - 417 727 дка (36% от тази на областта), а площта със селскостопанско предназначение е 486 915 дка (42% от тази територия в областта). Земеделските земи са концентрирани по поречието на река Марица, като 80% от тях се напояват. Проблем на местното земеделие е високият дял от около 8% на пустеещите земи, ограничени финансови средства, неустойчива на национално ниво кредитна политика по отношение на земеделието.

Данните на НСИ за периода 2014 - 2019 г. показват сериозно развитие на селското, горско и рибно стопанство на територията на община Пазарджик. За пет годишен период, размерът на нетните приходи от продажби на сектора се е увеличил от 76 142 хил. лв. за 2014 г. на 125 296 хил. лв. през 2019 г. - 39,3%.

Предвид добрите природни условия на община Пазарджик - равнинен терен и отлично напояване - растениевъдството, и най-вече производството на зърнени култури, е широко застъпено. Сред отглежданите зърнено-житни растения са: царевица, ориз, пшеница, ечемик, слънчоглед. Особено характерно за общината, е че тя е оризарницата на България. За последната година площта на оризищата е 47 945 дка. От маслодайните растения се срещат рапица и слънчоглед, а техническите са представени от тютюн. В общината се развива богато разнообразие от плодове и зеленчуци - чушки, домати, краставици, дини, пъпеши, картофи, ябълки, круши, дюли, череши, вишни, сливи, праскови, кайсии, малини, ягоди, орехи. Оранжерийното производство е добре застъпено. Площта на оранжерийните е 1565 дка, а площите заети от овощни насаждения са 13 461 дка. От етеричните растения се отглеждат маслодайна роза и лавандула, а към наличните медицински и ароматни спада хмела. Фуражите са представени от грах и царевица.

Лозарството също е широко застъпено със 17% от територията на област Пазарджик и двойни, в сравнение със средното за страната добиви на грозде в община Пазарджик. Това е допълнителна възможност за аграрна специализация на района.

По данни на Областна дирекция „Земеделие“ към края на 2020 г. земеделски стопанства са 1 317 физически лица и 111 юридически лица. Най-много фирми на територията на община Пазарджик от бранша се занимават с отглеждането на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни култури, следвани от отглеждането на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни, грудкови и предприятия, отглеждащи свине.

Климатичните условия, наличието на пасища и ливади в общината и фуражното производство създават благоприятни условия за отглеждане на овце, крави, говеда, свине и др. Въпреки това, подотрасълът животновъдство се развива с колебливи темпове и в сертифицирани стопанства, като това води до много голяма степен на зависимост от субсидиите и националните доплащания.

 

Рибарски сектор

Рибовъдството има голямо икономическо и обществено значение, за района на Пазарджик, тъй като в селата с недостатъчно развита икономика това са алтернативи за работа и доходи, за заетост и развитие. На общинска територия риболовът е традиция и продължава да се практикува и да дава прехрана на много семейства. Местният бизнес с много усилия и средства се опитва да възстанови рибо производството, което преди 1990 г. в било силно развито. През последните 10 години се налага и доказва, че могат да се отглеждат нови видове риба, нетипични за региона – есетра, езерен рак и африкански сом. Успоредно с това се отглежда шаран, толстолоб, лин, амур, и др. Освен като средство за препитание по поречието на река Марица, риболовът се практикува и като форма за приятно прекарване на свободното време и туристическа атракция. На територията са изградени и се стопанисват редица места за спортен риболов, като допълнение към рибопроизводството.

 

Вторичен сектор

 

Вторичният сектор включва добивна и преработваща промишленост, строителство, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване. В общината секторът е представен от 694 производствени единици с 10518 заети .

Предприятията, които дават облика на сектора са:

 

Добивна промишленост

 • „Кариери Пазарджик” ООД - основната дейност на фирмата е добив, преработка и търговия на инертни материали. Кариерата се намира на 2 км. от гр. Пазарджик в посока с. Бошуля, местност „Зайкови мандри“ преди моста на р. Тополница;

 • ЕТ „Илия Кинов“ - основната дейност на фирмата е добив, преработка и търговия на инертни материали. Находището „Кайряка” се намира югоизточно от с. Росен, на около 4 км северно от с. Черногорово. Заема част от лявата незаливна тераса на р. Луда Яна.

 

Дървообработваща и мебелна промишленост

Дървопреработвателната промишленост в община Пазарджик се характеризира с висока производителност. Предприятията в този сектор включват:

 • КОЛОРАДО – Благой Ангелов ЕТ – производство на мебели. Намира се в гр. Пазарджик, ул. „Г. С. Раковски“ №11, кв. ДЗС;

 • Мебели Пипонков - проектиране и производство на мебели за кухня, спалня, детска стая и всекидневна. Намира се в гр.Пазарджик, ул. „Пловдивска“ №2;

 • „Явор“ ООД – производство на мебели. Намира се в южната промишлена зона на гр. Пазарджик.

 • „Лем Комерс“ е фирма с основен предмет на дейност проектиране и производство на мебели, главно за износ. Намира се в гр. Пазарджик, ул. „Стефан Стамболов“ №32;

 • ЕТ „Бойко Марков“ - производство на дограма-дървена-трислойно слепена със стъклопакет врати входни и интериорни-от мдф фазер, дърво. Намира се в гр. Пазарджик; ИМС Форинвест – производство на мека мебел. Намира се в с. Огняново;

 • „Микра – МК“ - изработка, доставка и монтаж на луксозна дървена дограма, врати и мебели. Намира е в гр.Пазарджик – източна производствена зона;

 • „Ирели „ООД - производител на дървени детски играчки и мебели от дърво. Намира се в гр. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“ №50 (пътя за с. Огняново);

 • „БМД-Биджиев „ООД - производител на мебели от дърво. Намира се в гр. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“ №52 (пътя за с. Огняново);

 

Хартиено-целулозна промишленост

Производството на хартия и картон е след ключовите подотрасли в преработвателната промишленост в община Пазарджик. Предприятията в този подотрасъл са:

 • „Ди Ес Смит“ - производство на велпапе, хартия и опаковки. Предприятието се намира в с. Главиница;

 • „Булхарт“ ООД - производството на транспортни на слотерни и щанцови опаковки, кашони, кутии, тави, разделителни плотове, каширани опаковки. Намира се в с. Главиница.

 

Текстилна промишленост

 • Крис АД – производство на ризи и блузи. Намира се в гр. Пазарджик.

 • „Технотекс“ АД – производство на технически тъкани, електропроводими ленти и въжета. Намира се в южната промишлена зона на гр. Пазарджик, ул. „Искра“ №1;

 

Хранително-вкусова промишленост

Хранително-вкусовата промишленост в община Пазарджик е добре осигурена със суровинни и човешки ресурси, както и с висока производителност на труда. Отрасълът се състои от месодобив и преработване, разнообразните млечни продукти, преработка на плодове и зеленчуци, маслодобив и мелничарство.

 • „Беса валей“ – производство на бутикови вина. Компанията разполага с 250 ха, от които 140 са засадени с висококачествени френски сортове – мерло, кабернe совиньон, шираз и петит вердо. Намира се в с.Огняново

 • "ВИНТЕХПРОМ" АД - сред най-авторитетните производители на вино в страната. Намира се в южната промишлена зона на гр. Пазарджик, ул. „Мильо войвода“ № 6;

 • „Нова трейд“ ЕООД - производство на безалкохолни и енергийни напитки. Намира се в западна промишлена зона на гр. Пазарджик, ул. ул. “Александър Стамболийски” 117;

 • „Имеа“ ООД – производство на хляб и хлебни изделия. Намира се в северната промишлена зона на гр. Пазарджик, ул. „Златица“ №1;

 • „МИО“ ООД – производство на хляб. Намира се в гр. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“ №11;

 • ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК - оризо-производството и пакетажа на хранителни стоки. Намира се в южната промишлена зона на гр. Пазарджик, ул. „Мильо войвода“ № 3;

 • „Хелбмаш Комерс 95“ АД – производство на хляб и хлебни изделия. Намира се в южната производствена зона в гр. Пазарджик, ул. „Странджа“ №21;

 • „Марица олио“ АД - производство на сурово слънчогледово масло и високопротеинов слънчогледов шрот. Намира се в гр. Пазарджик, ул. „Хр. Касапвелев“ №3;

 • Лакрима АД - производство на сирене, кашкавал, кисело и прясно мляко, сирене крема. Намира се в южната производствена зона на гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоана“ №29;

 • „ЕВРОМЕС” ООД – месопреработвателно предприятие, производство на колбаси, деликатеси и консерви – производствената база се намира в с. Главиница

 • „Еко мес“ ЕООД – производство на месни деликатеси. Намира се в с.Величково

 • „М и М 90“ АД – месокомбинат. Намира се в гр. Пазарджик;

 • „Борекс“ ООД – производство на колбаси. Намира се в гр. Пазарджик;

 • „Орион“ ООД – производство на меса и месни продукти. Намира се в гр. Пазарджик;

 • „Мекон“ ООД - производител на трупно месо, разфасовки, кебапчета, кюфтета, млени меса и други. Намира се в гр. Пазарджик;

 • „Федон“ ООД – производство на сладкарски изделия. Намира се в южна производствена зона на гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоана“ №6;

 • „Екотера“ ООД – преработка и биосертифициране на плодове и зеленчуци. Намира се в южната производствена зона на гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ №3;

 • „Марица-Екофроуз“ АД – преработка на зеленчуци и плодове за консерви, сладка, компоти и други. Намира се в южната производствена зона на гр. Пазарджик, ул. „Заводска“ №1;

 • „Марис“ ЕООД – производство и търговия с плодови и зеленчукови консерви. Намира се в с. Черногорово;

 • Реал консервен България ООД - Производство на конфитюри, плодови и зеленчукови консерви, гъби и гъбени деликатеси замразени храни, пресни и преработени горски плодове и диворастящи гъби. Намира се в Пазарджик.

 

Машиностроене

Инвестиционното машиностроене представлява производството на машини и оборудване за промишлените отрасли тежка индустрия, металорежещите машини и ковашко-пресовото оборудване, както и машини за нуждите на леката индустрия. Към електрониката спадат производствата на битови електроуреди, електродвигатели, акумулатори, кабели, телефонни апарати, генератори, силови трансформатори, компютри, съобщителна техника и др.

 • „РАИС“ ООД – водеща българска компания за производство на металорежещи и металообработващи машини с ЦПУ. Намира се в гр. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“ №58;

 • „Костал България Аутомотив“ ЕООД – създадена през 2016 г. – произвежда компоненти за автомобилната индустрия, лостове и модули за кормилни уредби за големи автогиганти като Volkswagen, Renault Nissan, BMW, Daimler, Ford и др. Намира се в южна производствена зона на гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ №4;

 • „Елхим Искра” АД - производител на стартерни акумулатори, тягови батерии и стационари батерии. Намира се в южна производствена зона на гр. Пазарджик, ул. „Искра“ №9;

 • „Проектометал” АД – производство на широка гама от кофи за багери и товарачи, снегорини, огради, навеси, халета, метални врати, портали, стелажи и др. Намира се в южна производствена зона на гр. Пазарджик, ул. „Искра“ №9;

 • “MM механикс“ ООД - производство на инструментална екипировка, разнообразни инструменти за подови покрития, всички видове високачествени галванични покрития. Намира се в с. Драгор;

 

Химическа и каучукова промишленост

 • „КАУЧУК“ АД - производител на транспортни ленти, гумени маркучи, каучуков регенерат и широка гама технически каучукови изделия. Намира се в южна производствена зона на гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ №12;

 • „Као-техникс“ ООД – производство на маркучи, гуми и други каучукови изделия. Намира се в гр. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“ №50.

 

Строителство

Големият брой строителни фирми в община Пазарджик предлагат разнообразни строителни и строително-ремонтни дейности, инженерни услуги и проектиране на жилищни и нежилищни сгради. По-значими фирми в общината, занимаващи се с тази дейност са:

 • „Хебърстрой“ ООД - строително монтажни работи, проучване, проектиране и изграждане на всякакви строителни обекти, производство на строителни материали и заготовки;

 • „РЕАЛ – М” ЕООД - проектиране и изграждане на производствени, обществени, жилищни и туристически сгради; строително-монтажни, довършителни и ремонтни работи в областта на промишленото и гражданско строителство.

 • „Артстрой Инвест“ ЕООД - строителство, жилища, апартаменти, офиси, магазини;

 • „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ ПС“ ЕАД – промишлено и гражданско строителство;

 • „Сигма - строй“ ООД – строително - монтажна дейност жилищно, обществено, промишлено строителство и други;

 • „ГАРСИ” ООД - комплексно изграждане, реконструкция и ремонт на търговски, граждански, промишлени и инфраструктурни обекти;

 • „ЕКО ХИДРО 90“- строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и благоустройство на жилищни, промишлени, административни, търговски и офис сгради, водоснабдителни, хидротехнически и канализационни съоръжения и инфраструктура;

 • „Изополи“ ЕАД – изпълнение на проекти до ключ, производство на сандвич панели;

 • „Адком“ ООД – дограма за строителството;

 • „Ситистрой 2000“ ООД – комплексно строителство;

 • „Техно-инженеринг 94“ ООД – комплексно строителство;

 

Третичен сектор

 

Търговията в община Пазарджик е отлично развита като заема сериозен дял от икономиката – 39.2% от отрасловата структура и висока заетост за гражданите на общината – 6 629 души, съставляващи 21,2% от заетите са в този отрасъл . По-значими фирми свързани с търговия, ремонт на автомобили, транспорт и складиране са:

 

Търговия и складиране

 • КРЕЗ ЕООД - Верига магазини за строителството и дома - разполага с няколко обекта:

 • ХИПЕРМАРКЕТ “КРЕЗ” - ул. "Христо Касапвелев" (ср. Полски Боровец)

 • СТРОЙМАРКЕТ “КРЕЗ” - ул. "Стоян Ангелов"

 • АВТОСЕРВИЗ КРЕЗ - в двора на СБА Зеленчукова борса с. Огняново.

 • „Топливо“ ЕАД (строителни материали).

 • „Строймат“ ЕООД (строителни материали).

 • „Феникс“ ЕООД (изкупуване и преработка на вторични суровини).

 • „Сортови семена“( търговия и складиране на сортови семена и посадъчен материал).

 • Търговия на едро в гр. Пазарджик (хранителни и нехранителни стоки).

 

Транспорт

„Авто-юг“ ЕООД, „Хебър-транспорт“ ЕАД, Автокомбинат Пазарджик, СО „МАТ“, „Лидер транспорт“ и други.

 

Туризъм

Туризмът е популярен на територията на община Пазарджик, макар и със слабо използван потенциал за развитие, приходи и осигуряване на заетост. В общината към настоящия момент се предлагат възможности за запознаване на гостите на града с местната етнография и култура, както и шансове за добро прекарване на свободното време сред природата – спортен и ловен туризъм. Липсва риболовния туризъм. Сред наличните обекти с възможност за оптимизация в сферата на туризма са зелените площи по поречието на река Марица, „Селищна могила Юнаците“ (с. Юнаците), остров Свобода, Часовниковата кула (гр. Пазарджик), Исторически музей (гр. Пазарджик), Баткунския манастир „Св. Св. Петър и Павел“ (с. Паталеница), Къщата-музей „Константин Величков“ (гр. Пазарджик), църквата „Св. Димитър“ (с. Паталеница), църквата „Успение на Пресвета Богородица“ (с. Паталеница), художествената галерия „Станислав Доспевски” (гр. Пазарджик)Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

За да може да оставите коментар, трябва да се регистриран потребител на сайта. Може да направите това на страницата "ВХОД".