ПРАВЕНЕ БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Условията за бизнес в Пазарджик и общината, представени чрез SWOT – матрица. SWOT-анализът има за цел да покаже реално съществуващите възможности, както и потенциала на региона, но също и слабите страни и заплахите за бизнес субектите.


SWOT – АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Силни страни

 1. Съчетание на земеделски и горски територии и богати водни ресурси, предоставящо разнообразни икономически дейности.

 2. Многоотраслова структура на икономиката в региона, базирана на благоприятните фактори – транспортно и георграфско разположение, производствен опит и традиции.

 3. Водещи функции в националната икономика – силна металообработваща промишленост, аграрен сектор.

 4. Развитие на модерни форми на териториална концентрация на

 5. съвременни производства, логистика и други услуги – Свободни икономически зони, индустриални паркове;

 6. Благоприятно географско положение.

 7. Добри природо-климатични условия.

 8. Добра транспортна достъпност – през територията преминават трасета на 3 паневропейски коридора, както и автомагистрала „Тракия“; добре развита транспортна инфраструктура – железопътен и автомобилен транспорт и добри комуникации.

 9. Наличие на пространства и местности с богата флора и фауна и изобилие на водни ресурси, язовири и каскади.

 10. Ясно оформени бизнес зони.

 11. Свободни терени за бизнес, предимно частна собственост.

 12. Наличие на професионални училища.

 

Слаби страни

 1. Относително нисък дял на високотехнологичните стопански дейности, както и на тези, които генерират висока добавена стойност;

 2. Изоставаща конкурентоспособност на ключови за региона производства.

 3. Общи негативни черти в състоянието на аграрния сектор - силна раздробеност на земеделските земи; - очертаване на тенденция към засилване на монокултурност в растениевъдството; бавно подновяване на машинния парк и на използваните технологии в земеделието и животновъдството.

 4. Ниска производителност на труда.

 5. Ниски доходи на населението.

 6. Влошени демографски показатели

 7. Незадоволителна образователно-квалификационна структура на заетите лица.

 8. Висока миграция и обезлюдяване на малките населени места.

 9. Недостатъчно инвестиции в модернизацията на производствените дейности;

 

Възможности

 1. Използване на възможностите на европейските фондове (чрез националните оперативни програми) за развитие на икономиката и/или инфраструктурата

 2. Подобряване достъпността, технологичната осигуреност и цялостното. управление на съществуващите индустриални зони.

 3. Насърчаване развитието на зелената индустрия и кръгова икономика.

 4. Въвеждане на безотпадни технологии за реализиране целите на „кръговата икономика“.

 5. Повишаване на енергийната ефективност

 6. Подкрепа за предприятия, внедряващи иновативни технологични продукти с висока добавена стойност.

 7. Развитие на биологично земеделие и надграждане на модерното поливно земеделие

 

Заплахи

 1. Продължаване и задълбочаване на световната икономическа криза

 2. Удължаване на негативните ефекти от пандемията от COVID-19 върху глобалната и локалната икономика в дългосрочен план.

 3. Деструктивни промени в демографската ситуация на територията.

 4. Липса на държавно подпомагане на селското стопанство и промишлеността.

 5. Дефицити във водоснабдяването и инфраструктурното осигуряване

 

От SWOT- анализа на Икономическото развитие на Община Пазарджик е видно, че Община Пазарджик разполага с голям набор от уникални и силно въздействащи предимства, значителната част от които представляват силните страни. За територията на общината няма стопански сектори и икономически отрасли, които биха били обект на подценяване/ недооценяване, защото голяма част от тях съществуват от десетилетия, ангажират квалифицирана в поколенията работна ръка и намаляват социалния натиск.

Местната икономика има възможност да развива иновативни производства, технологии и продукти с по-висока добавена стойност, да си поставя за цел намаляване емисиите на парникови газове, въвеждане на безотпадни технологии, които ще спомогнат за развитието на кръговата икономика, зелена индустрия и ще осигурят справедлив енергиен преход.


 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

За да може да оставите коментар, трябва да се регистриран потребител на сайта. Може да направите това на страницата "ВХОД".