МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

Пазарджик е важен промишлен, селскостопански и търговски център. В община Пазарджик са регистрирани 5570 фирми (2019 г). Компаниите в частния сектор са съсредоточени предимно в промишлеността, търговията, строителството и транспорта. Икономиката е разнообразна, което прави Община Пазарджик лидер в региона.

 

Продукция на предприятията в Община Пазарджик по сектори за 2018 г.

СЕКТОРИ

Продукция в хил. лв.

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

75 669

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

1 491

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

841 082

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

45 432

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

30 268

СТРОИТЕЛСТВО

147 767

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ

157 761

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

146 542

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

15 354

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

11 991

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

16 020

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

18 718

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

26 309

ОБРАЗОВАНИЕ

1 174

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

56 430

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

36 234

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

5 423

Общо за всички икономически дейности

1 633665

 

 

Левова равностойност на приходите от износ

602 364Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

За да може да оставите коментар, трябва да се регистриран потребител на сайта. Може да направите това на страницата "ВХОД".