ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ

Според размера на нетните приходи от продажби на предприятията по данни на НСИ на първо място е отрасълът на преработващата промишленост - 36% от приходите, следван от търговията и ремонт на автомобили - 31% от приходите, производство и разпределение на ел. и топлинна енергия и на газообразни горива – 9%, строителството - 6%, транспорт, складиране и пощи - 5%, селско, горско и рибно стопанство – 4%, хуманно здравеопазване и социална работа - 2% и др.


Водещи отрасли в икономиката на община Пазарджик според нетните им приходи от продажби за 2019 год.
 


Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия в община Пазарджик са били най-високи през 2019 г., - 2 659 255 хил. лв., срещу 1 772 653 хил. лв. за 2014 год. което в процентно изражение се равнява на 33,3% увеличение. Видно е от таблицата по-долу, че приходите от нетните продажби се увеличават постепенно и плавно през целия планов период.

Стойността на произведената продукция е с най-висок размер отново през 2019 г. – 1 916 270 хил. лв. срещу 1 224 816 хил. лв. през 2014 год., т.е. процентно увеличение със 36,1%. Отново се констатира ритмично и поетапно ежегодно увеличение.

Приходите от дейността на предприятията от нефинансовия сектор бележат също стабилно и плавно увеличение – от 2 867 126 хил. лв. за 2019 год. срещу 1 912 374 хил. лв., или в процентно увеличение 33,3%;

Броят на предприятията от нефинансовия сектор се е увеличил несъществено с 4,4% / от 5 317 бр. за 2014 год. – на 5 570 бр. за 2019 год.

Броят на заетите лица също показва устойчива тенденция на незначително увеличение – със 6,1% - от 26 008 души за 2014 год. на 27 691 души през 2019 год.

По тези посочени от НСИ основни икономически показатели с категоричност се установяват тенденции на постепенно и поетапно позитивно развитие на нефинансовите предприятия в общината по основните икономически показатели.

 

Таблица:. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия в община Пазарджик в хиляди лева за периода 2014-2019 год.

Предприятия в община Пазарджик в хиляди лева за периода 2014-2019 год. Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Брой предприятия (брой)

5317

5402

5537

5517

5523

5570

Произведена продукция (в хил. лв.)

1224816

1276176

1319250

1463736

1633665

1916270

Приходи от дейността (в хил. лв.)

1912374

2010760

2066579

2293026

2515716

2867126

Нетни приходи от продажби ( в хил. лв.)

1772653

1869435

1922389

2119504

2303855

2659255

Заети лица (брой)

26008

25816

26107

26507

27160

27691

Източник: Национален статистически институт.

От друга страна за 2019 г. по отношение на посочените по-долу териториални нива, се наблюдават разнопосочни тенденции.

  • Годишната стойност на този показател през 2019 год. е, както следва: за община Пазарджик - 17 988 лв., на област Пазарджик – 16 465 лв., а в национален мащаб – 27 956 лв;

  • В сравнение с Област Пазарджик, Общината обръща тенденцията спрямо Областта, преодолява изоставането и бележи изпреварване с 9,2%.

  • В сравнение с националните показатели, Общината изостава с 55,4%.

Несъмнено положителна тенденция е изпреварващото темпо пред областта. В същото време са необходими решаващи и неотложни мерки и дейности за достигане на националните нива.

Таблица: Произведена продукция на човек за периода- 2014 – 2019 г. на територията на община Пазарджик в хиляди лева.

РЕГИОН

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Област Пазарджик

2929848

3072041

3135109

3411366

3769278

4162006

Община Пазарджик

1 224 816

1 276 176

1 319 250

1 463 736

1 633 665

1 916 270

Република България

141 783 781

153 275 119

151 283 795

168 150 221

180 986 627

194 336 570

Източник: Национален статистически институт.

 

Структура на предприятията според броя на заетите. По основни икономически показатели, резултатите на нефинансовите предприятия според броя на заетите, са следните:

  • По брой заети лица - освен най-многобройни, микро предприятията регистрират и най-висок брой заети лица – 31,1%, следвани от средните с 29,4%, малките – 25,9% и големите – 14,5%;

  • По произведена продукция – най-голям е делът на средните предприятия – 34,1%, следвани от малките – 23,6%, големите – 21,7% и микро – 20,7%

  • По приходи от дейността – отново на първо място са микропредприятията с 29,6%, следвани от средните с 26,3%, малките – 25,9% и големите – 18,2%;

  • По нетни приходи от продажби класирането се оглавява от средните предприятия с 28,6%, следвани от малките – 28,3%, микро – 22,9% и големите – 16,3%.

 

Таблица: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия в община Пазарджик за периода 2014-2019 г. по групи предприятия според броя на заетите в тях лица.

Община/ Групи предприятия

Предприятия

Произведена продукция

Приходи от дейността

Нетни приходи от продажби

Заети лица

 

Б р о й

Х и л я д и л е в о в е

Б р о й

2019 година

ОБЩО ЗА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

5 570

1 916 270

2 867 126

2 59 255

27 691

Микро до 9 заети

5168

342052

748945

688199

9204

Малки от 10 до 49

323

378840

709412

672784

6474

Средни от 50 до 249

71

588282

774940

702518

7538

Големи над 250

8

607096

633829

595754

4475

2018 година

ОБЩО ЗА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

5 523

1 633 665

2 515 716

2 303 855

27 160

Микро до 9 заети

5113

315507

683814

625362

9168

Малки от 10 до 49

331

357066

657615

603103

6545

Средни от 50 до 249

71

526767

716256

648060

7519

Големи над 250

8

434325

458031

427330

3928

2017 година

ОБЩО ЗА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

5517

1463736

2293026

2119504

26507

Микро до 9 заети

5103

303507

642580

596918

9402

Малки от 10 до 49

342

360808

651038

599169

6674

Средни от 50 до 249

64

503903

684629

626924

7036

Големи над 250

8

295518

314779

296493

3395

Тенденцията сочи на позитивен ръст в развитието предимно на малкия и среден бизнес, дейността на които предимно е насочена в сферата на търговията и услугите, промишлеността, транспорта и селското стопанство.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

За да може да оставите коментар, трябва да се регистриран потребител на сайта. Може да направите това на страницата "ВХОД".