ИНДУСТРИАЛНИ И БИЗНЕС ЗОНИ

В Пазарджик има шест производствени и няколко големи търговски зони. В Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик 2014-2020 производствените зони са именувани условно според местоположението им или по името на голям обект в тях. Това са Зона ДАП, Зона Изток, Зона Югоизток, Зона Основна, Зона Запад и Зона Запад 2. Зоните са локализирани периферно в градската територия.

 • Зона ДАП е локализирана между шосето за село Ивайло и квартал Полицейското училище.
 • Зона Изток граничи на север с ромския квартал Махалата, квартал Изток и от южна посока се ограничава от шосето за град Пловдив.
 • Зона Югоизток се намира между шосето за град Пловдив, южната околовръстна дъга и река Марица.
 • Основната Зона заема най–обширна територия. Разположена е южно от река Марица, източно от шосето за град Пещера и северно от международната жп линия София - Истанбул.
 • Зона Запад 2 заема най-малка територия, ограничена от напоителния канал Паша арк, бул. Христо Ботев и квартал Запад от северна страна.
 • Зона Запад е разположена в северозападната част на града до изхода на града по посока на село Бошуля. От север граничи с бул. Александър Стамболийски и квартал Устрем, от изток е ограничен от бул. Христо Ботев и от южна страна граничи с квартал Запад.

 

През последните години се наблюдава преструктуриране на производството в индустриалните зони на Пазарджик. Застъпените отрасли на индустрията в миналото, до 1944 г. са били оризопроизводство, производство на изделия от коноп и лен, производство на каучук и хранително-вкусова промишленост. По-късно се застъпват основно химическата, хранително-вкусовата, текстилната и машиностроителната промишленост. С разрастването на града се разрастват и възникват нови промишлени зони.

 • Забелязват се слаби темпове на обновяване на производствените територии, което протича по-скоро частично и самоинициативно в отделните предприятия и фирми, без следване на цялостната визия и план за териториите, заложени в ОУП (2006 г.);
 • Всички територии имат добра инфраструктурна осигуреност в сравнително добро състояние;
 • Първостепенната улична мрежа е в добро състояние, но обслужващата транспортна инфраструктура в териториите не е достатъчно добре развита и има необходимост от разширение и обновяване;
 • Забелязват се затихващи дейности в някои по-големи предприятия (мелничния комбинат), други работят с намален капацитет и в много случаи отдават части от фонда си под наем (Зърнени храни, Елхим Искра и др.);
 • Трети са изцяло закрити и терените им се разпродават на части или се отдават под наем (Консервен комбинат Марица).


Основна производствена Зона

Площта на града в строителните граници е 37,382 кв. км според НСИ. От тях около 25% заема основната производствена Зона. Основната ЗОНА е най-голямата и най-старата производствена територия в града;

Зоната има ключово разположение, което благоприятства привличането на
разнообразни по вид предприятия;

Инфраструктурно територията е много добре обезпечена - намира се до главна пътна артерия, тангира се от ЖП линия и има товарна гара;

В Основната промишлена Зона са разположени предприятия с по-висока добавена стойност, в преработващата промишленост – хранително-вкусова, електротехническа, търговия и услуги. Тук са разположени по-големи структуроопределящи предприятия за икономиката на града.

Анализът на база извадка показва, че в Основната промишлена Зона има по-голям брой предприятия в сравнение с останалите производствени зони на Пазарджик, които имат и много по-малка площ, с повече заети, наличие на големи предприятия, които са структуроопределящи, с по-високи средни показатели за ефикасност (приходи на един зает и приходи на едно предприятие).

Тук са разположени обекти на обслужването – търговия на едро и пътническа ЖП гара. По-големи предприятия в Зоната са:

 • КОСТАЛ;
 • Ариете логистик
 • Лакрима АД – предприятие заето в млекопреработвателната промишленост;
 • Федон ООД – предприятие, произвеждащо сладкарски изделия;
 • Елхим Искра АД – бившия акумулаторен завод
 • Брокс ООД – предприятие, ангажирано с чистотата и сметоизвозването на града;
 • Подемстроймаш АД 
 • Търговия на едро;
 • Каучук АД;
 • Фуражен завод;
 • Мелор 2000 ЕООД – мелничен комбинат;
 • Хлебмаш комерс АД - хлебозавод.

Последните години се забелязва разполагане на повече складови бази и по-малки предприятия за сметка на големи производства. Преминаването на второкласен път 37 през територията не е било предпоставка до момента за разполагането на големи търговски вериги или друг вид обществено обслужване.
Зоната е сравнително добре обслужена с обществен градски транспорт;
Отпадните води на предприятията в Зоната се заустват към момента в река Марица, като някои от обектите имат собствени пречиствателни съоръжения за отпадни води. В ход е проект за включване на цялата производствена Зона в съществуващата ПСОВ.

Следващите производствени зони на град Пазарджик са разположени северно от река Марица, периферно на градската територия и жилищните квартали. Те са 5 на брой и заемат значително по-малки площи от основната производствена Зона, разположена южно от реката. В тях няма големи структуроопределящи предприятия.

 

Производствена Зона Запад

Разположена е до входно – изходна пътна артерия - по посока на гр. Ветрен и в близост до изхода на града по посока Автомагистрала Тракия. Зоната заема територията на бившата гумено-каучукова фабрика „Сила”. Застъпените функции в Зоната към момента са: автокъщи, автомивки, изработване на аларми за автомобили, заведения за хранене, складови бази, търговия, производство на безалкохолни напитки, Нова Трейд ЕООД – специализирано в производството и търговията на безалкохолни и енергийни напитки

 

 

Производствена Зона Запад 2

Разполага се до една от големите вътрешноградски пътни артерии (бул.”Христо Ботев”). Площта на Зоната не е голяма в сравнение на основната производствена зона и заема площ от 6 ха. В производствена Зона Запад 2 се локализират предприятията от търговията и някои други услуги (складове за строителни материали, печатници, фирма за системи за сигурност и др.:

 • Беллопринт ООД – полиграфически комплекс – печатница

 • Тебикс ЕООД - изграждане на системи за сигурност

 • Авал ЕООД – автоаларми, аудиосистеми, звукоизолация, автозащита

 • САМ-Кинти ЕООД – производство на машини за хранително-вкусовата промишленост

 • Топливо АД - клон Пазарджик - строителни материали, отоплителни материали, железария

Производствена Зона ДАП

Зоната се намира в северната част на град Пазарджик на шосето за село Ивайло и в непосредствена близост до изхода на града по посока на автомагистрала Тракия;
Заема терена на бившето Държавно автомобилно предприятие (ДАП). Най-голямото предприятие на територията на Зона ДАП е „Хебър транспорт” АД – занимаващо се с транспорт и спедиция. На територията на Зоната се намират и Регионална дирекция Автомобилна. Администрация гр. Пазарджик и лаборатория за психологическо изследване на шофьори. Други дейности, застъпени в Зоната, са бензиностанции, автошколи, автокъщи и автосервизи.

Производствена Зона Изток

Намира се в източната периферия на град Пазарджик,където преминава първокласен път Пазарджик – Пловдив. Зоната заема територията на бившето транспортно – логистично предприятие „СОМАТ”. В последните няколко години на територията на Зоната са изградени големи търговски комплекси, като „Зора”, и „Техномакс”.


Производствена Зона Югоизток

Зоната има стратегическо разположение югоизточно от южния градски обходен път, идващ от посока на град Пловдив. Западната граница на територията е река Марица. Зоната има ресурс за разширение в западна и северна посоки. През територията на Зоната преминава шосето за село Огняново и град Кричим. На територията на Зоната са разположени следните по-важни обекти:

 • РАИС ООД - компания за производство на металорежещи и металообработващи машини с ЦПУ

 • Шоурум и автосервиз Тойота

 • Мебелен магазин Явор

 • Търговски център Holiday Park, Практикер, Технополис

 • Ирели ООД – производство на дървени детски играчки


 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

За да може да оставите коментар, трябва да се регистриран потребител на сайта. Може да направите това на страницата "ВХОД".