МЕСТНИ ФИНАНСИ И ГОЛЕМИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Най-големият инфраструктурен проект, който ще има цялостно влияние върху икономическия живот, а и върху Пазарджик и областта въобще, е изграждането на Западен околовръстен път. Той ще изнесе целия тежък трафик от общинския център до магистралата. Същевременно за автомобилите, които пътуват от посока Белово, Велинград, Пещера, Брацигово и др. по-далечни, околовръстното трасе ще е най-краткият път до магистралата.

Предвижда се проектът да бъде реализиран на три етапа. Ще се изгради отбивка от с. Главиница с едно естакадно съоръжение, преминава се над с. Мокрище и се излиза на трасе, в посока с. Звъничево. При парк „Писковец“ се предвижда да се изградят 2 кръгови кръстовища и мостово съоръжение, като сегашният мост ще бъде рехабилитиран, Този участък е най-дълъг – около 2,5 км, а общото трасе е около 5,9 км.

Западният околовръстен път изцяло ще промени характеристиката на движението в гр. Пазарджик – ще намали значително трафика на транзитно преминаващите през града, а това обстоятелство ще окаже видимо положителен ефект в екологичен, финансово-икономически и здравен аспект.

През март 2021 г. беше обявена обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: „Западен обход на град Пазарджик, от км 123+000 до км 128+900”. Тя обаче е прекратена с мотив, че всички подадени оферти за участие в нея не са отговаряли на условията и изискванията на тръжната процедура.

По информация от АПИ Община Пазарджик е предоставила проекти на ПУП за теренното обезпечаване на обекта. Експертите на АПИ са констатирали, че за етап I (участъкът от бул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Любен Боянов“, с дължина 1540 м) от страна на Общината е бил процедиран и одобрен проект на ПУП и отчуждителните процедури са били приключили почти изцяло. Или този участък е бил теренно обезпечен.

За етап II (участъкът от път II-З7 Джурово - Пазарджик - Доспат до бул, „Александър Стамболийски“, с дължина 1628 м) от Общината е бил процедиран и одобрен проект на ПУП - Парцеларен план, но отчуждителните процедури не са стартирали.

За етап III (участъкът от ул, „Любен Боянов“ до път II-37 Джурово - Пазарджик - Доспат (вход с. Главиница), с дължина 1780 м) не са извършвани устройствени и отчуждителни процедури.

Освен Западния околовръстен път, се включат и следните транспортни проекти:

-проект за изграждане на ново мостово съоръжение над река Марица за връзка на южен обходен път част от Главен път I-8;

-проект за обходен път от кръгово кръстовище на съществуващ мост над река Марица част от Главен път I-8 до ново мостово съоръжение над река Марица за връзка на южен обходен път част от Главен път I-8;

-проект за проектиране и изграждане на източен обходен път от Главен път I-8 до Второкласен път II – 37.

С тях ще се образува цялостен околовръстен пътен транспортен пръстен около гр. Пазарджик и със сигурност ще има не само местно, но и регионално и национално значение.

По отношение на пътната инфраструктура за Община Пазарджик приоритет е и поддържането и реконструкцията на вътрешноградската улична мрежа и тази на населените места, както и междуселищната общинска такава. Изпълнението на тази цел способства интеграцията на населените места в рамките на общината, увеличава мобилността на работната сила, улеснява достъпа до различни видове услуги, осигурява безопасността на движение. Община Пазарджик работи също и в следните направления:

  • Ремонт на второстепенни улици в гр. Пазарджик, благоустрояване на околоблоковите пространства и подходите към тях, на вторичните центрове в кварталите на града;

  • Подобряване на състоянието на пътната инфраструктура в населените места в Община Пазарджик – чакълиране и асфалтиране;

  • Поддържане и благоустрояване на паркове и зелени площи, постепенна подмяна на дървесните видове;

  • Благоустрояване на тротоари чрез ремонт и изграждане на тротоарни настилки;

Източник: Официална интернет страница на Община Пазарджик и Програма за управление на Община Пазарджик 2019-2023 г.

 

Бюджетът на Община Пазарджик към 31.12.2022 г. възлиза на 148 333 066 лв.

  • Бюджет за държавни дейности - 93 203 634 лв.

  • Бюджет за дофинансиране на държавни дейности - 1 146 875 лв.

  • Бюджет за местни дейности - 53 982 557 лв.

Общата рамка на бюджета на Общината, взаимоотношенията с централния бюджет, дейностите, финансирани с местни финанси и капиталовите разходи може подробно да бъдат разгледани тук - https://pazardzhik.bg/bg/byudzhet-i-finansi

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

За да може да оставите коментар, трябва да се регистриран потребител на сайта. Може да направите това на страницата "ВХОД".